دسته‌ها
لغت

معنی لغت کن فیکون

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: کن‌فیکون نقش دستوری: صفت معنی لغت کن فیکون

دسته‌ها
لغت

معنی واژه کن فیکون

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: کن‌فیکون نقش دستوری: صفت معنی واژه کن فیکون

دسته‌ها
لغت

معنای کلمه کن فیکون

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 “Be, and it is” (كن فيكون kun fa-yakūnu) is a phrase that occurs several times in the Quran, referring to creation by Allah. In Arabic the imperative verb be (kun) is spelled with the letters kāf and nūn.[1] The soundtrack of Indian Hindi film Rockstar […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه کن فیکون چیست

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 “Be, and it is” (كن فيكون kun fa-yakūnu) is a phrase that occurs several times in the Quran, referring to creation by Allah. In Arabic the imperative verb be (kun) is spelled with the letters kāf and nūn.[1] The soundtrack of Indian Hindi film Rockstar […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه کن فیکون

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 “Be, and it is” (كن فيكون kun fa-yakūnu) is a phrase that occurs several times in the Quran, referring to creation by Allah. In Arabic the imperative verb be (kun) is spelled with the letters kāf and nūn.[1] The soundtrack of Indian Hindi film Rockstar […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه فیکون

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 “Be, and it is” (كن فيكون kun fa-yakūnu) is a phrase that occurs several times in the Quran, referring to creation by Allah. In Arabic the imperative verb be (kun) is spelled with the letters kāf and nūn.[1] The soundtrack of Indian Hindi film Rockstar […]

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه فیکو

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: فیکو نقش دستوری: اسم خاص اشخاص معنی کلمه فیکو