دسته‌ها
لغت

معنی واژه فیگور

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: فیگور گرفتن دشتک را بخوانید.دشتی را بخوانید.دشتی را بخوانید. معنی واژه فیگور

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه فیگور

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: فیگور گرفتن سمسم را بخوانید.سمسم را بخوانید.سمط را بخوانید.معنی کلمه فیگور