دسته‌ها
لغت

معنی کلمه آیرال

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 معنی اسم آیرال     نوع: دخترانه ریشه اسم: ترکی معنی: مستثنی، آنکه استثنا شده باشد.   معنی کلمه آیرال

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه ایرال

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 معنی اسم آیرال     نوع: دخترانه ریشه اسم: ترکی معنی: مستثنی، آنکه استثنا شده باشد.   معنی کلمه ایرال