دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مخدرات

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مخدرات نقش دستوری: اسم معنی کلمه مخدرات

دسته‌ها
لغت

معنی کلمه مسخرات

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید. ترتیب بر اساس: برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت. واژه: مُسَخَّرَاتٍ نزیه را بخوانید.نژاد را بخوانید.نژادشناسی را بخوانید. معنی کلمه مسخرات