هم قافیه های مختوم به حرف الف

خواص دارویی و گیاهی

هم قافیه های مختوم به حرف الف
هم قافیه های مختوم به حرف الف

Copy Right By 2016 – 1395

مختوم به با

مختوم به پا

مختوم به تا و طا

مختوم به جا

 

هم قافیه های مختوم به حرف الف

 

مختوم به دا

مختوم به را

مختوم به زا ، ذا ، ضا و ظا

مختوم به ثا، سا، صا

مختوم به شا

مختوم به عا

مختوم به فا

مختوم به قا

مختوم به کا

مختوم به لا

مختوم به ما

مختوم به نا

مختوم به وا

مختوم به ها

مختوم به یا

 

سلام ………….آیا درست است قافیه در حروف شبیه هم نباشد ولی در وزن و آهنگ شبیه هم باشد………………… مثلا دو کلمه ی کلام وعاشقان آیا (لام و قان)که در حروف یکی نیستند ولی در آهنگ یکی هستند با هم قافیه میشوند.

سلام . خیر نمی شود . باید حروفشان هم شبیه هم باشد

خیر درست نیست

نه جان برادر.لام و قاف باهم روی نیستند و هم قافیه نمی شوند.کلام با سلام با غلام قافیه می شوند.

سلام نه نمیشود باید حداقل دو حرف آخر شبیه هم باشند البته استثنا هم وجود دارد مثلا در کلمات مختوم به الف یا همان آ،مشترک بودن در یک حرف کافی است پس مثلا کلمه معنا و رسوا هم قافیه اند

در ترانه بله میشه

سلام و عرض ادب دوست و سرور عزیز واقعا بعضی جاها این سایت شما گره از مشکل شعرا باز میکنه خداقوت و خسته نباشید.

سپاسگزارم برادر عزیزم

در قسمت مختوم به الف واژه های (حقّا) و(حوّا) و (کلّا) نیامده بود.

بعد از آخرین صامت کلیه حروف روی ، باید عینا تکرار شه. مورد شما رو قافیه شنیداری میگن.بیشتر در ترانه کاربرد داره که از لحاظ دستوری غلط است.

کلام و عاشقان. اولاً کلام مفرد است، عاشقان جمع. ثانیاً کلام و عاشق با هم قافیه نمی شوند. کلام با سلام، بام، نام قافیه می شود و عاشق با موافق … اما اگر مثلاً دو گلمه با ز و ذال نوشته شوند یا سین و صاد قاقه=یه کردن آنها اشکال ندارد. مثل بگذار و هزار البته در یک مورد. چرا که گفته اند قافیه به لفظ است نه به تقریر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

وب‌ سایت

هم قافیه های مختوم به حرف الف

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

هم قافیه های مختوم به حرف الف

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById(“ak_js_1”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

MAJID FAZELI

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها مختوم به الف
بر اساس شباهت وزنی

هم قافیه های مختوم به حرف الف

مختوم به با

بابا
خان بابا
زن بابا
بی محابا
جدو آبا
ادبا
اقربا
نجبا
غرَبا
خطبا
عبا
آل عبا
صبا
بادصبا
قبا
رقبا
عقبا
سبز قبا
یک لاقبا
مرحبا
وبا
شبه وبا
دیبا
زیبا
شکیبا
فریبا
نازیبا
ناشکیبا
ربا
شوربا
رومبا
الفبا
آهنربا
دلربا
کهربا
طوبا
کوبا

مختوم به پا

پاپا
سرتاپا
سراپا
برپا
سرپا
خرپا
چارپا
چهارپا
هزارپا
دیرپا
تیز پا
گریزپا
بپا
ردِ پا
سرپا
سنگ پا
کله پا
چمپا
همپا
بی دست و پا
بی سر و پا
پر و پا
دست و پا
نوپا
کودک نوپا
تیپا
اروپا

مختوم به تا و طا

خطا
آزمون و خطا
جایزالخطا
راه خطا
کار خطا
عطا
ابوعطا
اعطا
یکتا
دلتا
همتا
بی همتا
چندتا
ایستا
راستا
هم راستا
ناشتا
بتا
تتا
کودتا
خودستا
اوستا
روستا
رئوستا
تک و تا
بی تا
بیتا

مختوم به جا

بجا
جابجا
نابجا
برنده بجا
التجا
رجا
خوف و رجا
هِجا
همه جا برجا
پا برجا
درجا
هر جا
یکجا
آنجا
اینجا
بدینجا
همانجا
همین جا
کجا
بیجا

مختوم به حا

اِمحا
انحا

مختوم به خا

زلیخا

مختوم به دا

ادا
خوش ادا
مقتدا
فدا
شهدا
ابتدا
صدا
بیصدا
بی سر و صدا
پُر سر و صدا
حرف بیصدا
ته صدا
خوش صدا
دامنه صدا
سر و صدا
ضد صدا
گرفتن صدا
هم صدا
گدا
ندا
حرف ندا
جدا
خدا
خانه خدا
کدخدا
ناخدا
زدا
اندوه زدا
چرک زدا
غمزدا
گندزدا
سودا
فردا
پس فردا
تا فردا
دردا
اعدا
یلدا
شب یلدا
بلندا
اهدا
پیدا
شیدا
ناپیدا
هویدا
کاندیدا
بودا
مبادا

مختوم به را

گذرا
وزرا
رییس الوزرا
اسرا
ترانه سرا
سرا
حرمسرا
خلوتسرا
دادسرا
دانشسرا
دولتسرا
سرسرا
غزلسرا
کاروانسرا
مدیحه سرا
مهمانسرا
نغمه سرا
هنرسرا
فقرا
قهقرا
شعرا
فرا
سُفرا
آرمانگرا
آشوبگرا
برونگرا
پسگرا
چپگرا
درونگرا
راستگرا
طبیعت گرا
عدسی واگرا
عدسی همگرا
غربگرا
ملی گرا
نمادگرا
نوگرا
واپسگرا
واقع گرا
واگرا
همگرا
هیچگرا
امرا
ورا
ماورا بُرا
زبرا
براک
مار کبرا
اجرا
ضمانت اجرا
غیرقابل اجرا
قابل اجرا
لازم الاجرا
مجرا
صحرا
افرا
درخت افرا
صفرا
سنگ صفرا
کیسه صفرا
استقرا
اصل استقرا
صغرا
زهرا
آرا
آشکارا
اخذ آرا
بزم آرا
تشتت آرا
جهان آرا
خارا
سنگ خارا
خودآرا
دارا
صحنه آرا
گوارا
مجلس آرا
مدارا
یارا اپرا
افترا
ماجرا
پُر ماجرا
چرا
بی چون و چرا
تندرا شورا
عاشورا
هورا پذیرا
زیرا
کتیرا
گیرا
میرا
ترویرا
درجه دکترا
دکترا

مختوم به زا ، ذا ، ضا و ظا

درازا
نازا
تقاضا
پزا
جزا
حقوق جزا
روز جزا
سزا
ناسزا
عزا
آش عزا
آهنگ عزا
صاحب عزا
لباس عزا
مارش عزا
جانفزا
غذا
اعتصاب غذا
تحلیل غذا
هکذا
مقتضا
فضا
قضا
دست برقضا
نماز قضا
اجزا
تشنج زا
فرحزا
دودزا
پسرزا
دخترزا
میرزا
آتش زا
افزا
روح افزا
غم افزا
فرح افزا
تکزا
چرکزا
توهمزا
آنفلوآنزا
ابر باران زا
طوفان زا
سرطان زا
استهزا
اندوه زا
ارضا
اعضا
وظایف اعضا
امضا
تصدیق امضا
جعل امضا
نامه بی امضا
اِزا
لذا
اقتضا
رضا
سفره امام رضا
انقضا انرژی زا
بیماری زا
ویزا
ایذا
رُزا

مختوم به ثا، سا، صا

آسا
برق آسا
پیل آسا
تن آسا
رعدآسا
غول آسا
معجزآسا
عصا
بسا
رسا
صدای رسا
نارسا
رؤسا
پریسا
کلیسا
زنگ کلیسا
پارسا
ترسا
توان فرسا
جان فرسا
طاقت فرسا
وانفسا
خنثی
اقصا

مختوم به شا

آجیل مشکل گشا
پاگشا
دلگشا
راهگشا
کارگشا
گره گشا
مشکل گشا
خوشا
احشا
امعا و احشا
فحشا
نمازعشا
غشا
نشا
افشا
انشا
تماشا
حاشا
هم فال و هم تماشا
کوشا

مختوم به عا

ادعا
مدّعا
پر مدعا
دعا
اجابت دعا
التماس دعا
استدعا
تاسوعا

مختوم به غا

آغا
الغا
غوغا
دریغا

 مختوم به گا

 

مگا
یوگا

مختوم به فا

جفا
جوروجفا
در خفا
عُرفا
شفا
صفا
ضعفا
قفا
خلفا
وفا
با وفا
بی وفا
آلفا
ژرفا
استعفا
ذره آلفا
اختفا
در اختفا
اکتفا
خودکفا
استیفا
ایفا
شکوفا

مختوم به قا

آقا
جناب آقا
حاج آقا
حضرت آقا
زن آقا
بقا
تنازع بقا
قانون بقا
رفقا
مه لقا
ابقا
خودالقا
القا
آفریقا

مختوم به کا

سندیکا
آمریکا
فرمیکا
ملودیکا
میکا
شرکا
کوکا
کاکا
سطح اتکا
نقطه اتکا

هم قافیه های مختوم به حرف الف

مختوم به لا

آلا
قزل آلا
بالا
بلند بالا
تف سربالا
جواب سربالا
خوش قد و بالا
سربالا
حالا
کالا
لالا
بی بلا
گرداب بلا
مبتلا
پخش و پلا
جلا
روغن جلا
فضلا
طلا
سنگ طلا
آب طلا
حلقه طلا
عیار طلا
عقلا
وکلا
برملا
چهارلا
اعلا
جنس اعلا
فرد اعلا
یک لا
املا
لولا
مولا
ده لا
شهلا
واویلا
لابلا
ابتلا
اعتلا
امتلا
باقِلا
استیلا
ژیلا
ویلا
ناقلا
پارابولا
دولا
کولا
هیولا

مختوم به ما

گاما
اشعه گاما
سینه راما
پانوراما
لاما
ماما
اگزما
شِما
سینما
اغما
پروفرما
خرما
سرما
حکم فرما
کارفرما
گرما
یغما
آزما
بی مسما
پلاسما
سیگما
اقیانوس پیما
راه پیما
هواپیما
فضا پیما
دما
قدما
هم دما
شب نما
زعما
حُکما
علما
آبنما
آجرنما
آدم نما
انگشت نما
باد نما
بدن نما
خوش نما
سال نما
راهنما
شبنما
طاقنما
طیف نما
قبله نما
قطب نما
مسافت نما
نخ نما
نشو و نما
نما
نوسان نما
تمام نما
جهان نما
چراغ راهنما
خواب نما
دروغ نما
دفتر راهنما
دورنما
راهنما
رونما
رهنما
ایما
سیما
خوش سیما
دیوسیما
هم سیما
شما
کما
هما

مختوم به نا

مبنا
اثنا
استثنا
در این اثنا
قید استثنا
مستثنا
بُرنا
سُرنا
سورنا
رعنا
معنا
استغنا
سُکنا
تنگنا
استمنا
پهنا
دولا پهنا
کم پهنا
توانا
خوانا
دانا
رسانا
رکسانا
ماری جوانا
ناخوانا
نارسانا
نیمه رسانا
بنا
روبنا
زیربنا
سنگ بنا
ثنا
حنا
فنا
امَنا
هیئت امنا
اعتنا
بی اعتنا
شعاع انحنا
انحنا
زنا
سنا
مجلس سنا
شنا
آشنا
دردآشنا
دیرآشنا
زودآشنا
ناآشنا
غنا
زونا
حمام سونا
بالرینا
بینا
رومینا
گل مینا
مینا
نابینا

مختوم به وا

محتوا
بی محتوا
دوا
روا
فرمانروا
کامروا
ناروا
سوا
لوا
نوا
بینوا
خوش نوا
شنوا
ناشنوا
همنوا
هوا
بی هوا
پا درهوا
سربه هوا
گردش هوا
گرگم به هوا
فتوا
نجوا
فحوا
بی پروا
پروا
رسوا
پیشوا
دعوا
اقامه دعوا
تقوا
بلوا
حلوا
تراموا
کاموا
نخ کاموا
نانوا
انزوا
گوشه انزوا
باقلوا
آوا
تراوا
مأوا
مداوا
ناتراوا
استوا
خط استوا
قوا
تجدید قوا
تحلیل قوا
تفکیک قوا
فرمانده کل قوا
رنوا
شیوا

مختوم به ها

بها
آب بها
اجاره بها
بی بها
پُر بها
پیش بها
خون بها
شیربها
کم بها
گرانبها
منتها
رها
فقها
اشتها
انتها
اژدها
چه ها
مجموعه ها
قیمتها
بعدها
آنها
تک و تنها
تنها
دست تنها
منها
یکه و تنها
یک ها
آها
خیلی ها
بعضی ها
تازگیها

مختوم به یا

انبیا
برو بیا
خاتم انبیا
زولبیا
کیابیا
لوبیا
احیا
اِحیا
شبهای احیا
دریا
ریا
بی ریا
تریا
قانقاریا
کافه تریا
مالاریا
کبریا
پشه مالاریا
آسیا
دندان آسیا
سنگ آسیا
قاره آسیا
علم الاشیا
اوصیا
ضیا
اشقیا
اقاقیا
درخت اقاقیا
جغرافیا
اولیا
علیا
دنیا
تارک دنیا
قلیا
نمک قلیا
مالیخولیا
کیمیا
اغنیا
گونیا
مانیا
نیا
یا
آیا
بقایا
بلایا
پایا
تکایا
خدایا
زایا
زوایا
سایا
سجایا
قضایا
متساوی الزوایا
مزایا
وصایا
هدایا
عطایا
رؤیا
روغن سویا
رویا
سویا
پویا
جویا
گویا
تلفن گویا
عددگویا
حیا
بی حیا

جدول کامل هم قافیه ها

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

ممنون از زحمات شما
از قافیه‌های شما بارها استفاده کردم

سلام
خواهش میکنم
و ممنون بایت تذکری که دادید ، اشتباه تایپی اصلاح شد.

سلام
بسیار عالی
خسته نباشید

سلام
سپاس
موفق باشید

سلام ممنونم خیلی خوب و کامله.

با سلام .
واقعا عالیه.من برای تمام شعرهام از قافیه های شما استفاده میکنم.
کامل و عااااالیییییی

سلام
خوشحالیم که حاصل زحمات ما براتون مفید بوده

عالی بودخسته نباشید

زنده باشید
سپاس

جانا رو ندیدم

حتمایادش رفته?

عالی بود ،کامل و بی نقص

موفق باشید

عالی بود یکی از بهترین قافیه یابهای موجود

خوشحالم که زحمات ما مفید واقع شده

ممنون از لطفتون

خواهش میکنم

وقتتون بخیر جناب فاضلی
پیشنهادی داشتم خدمتتون?«چرا این قافیه های به این خوش آهنگی و کاملی رو به صورتpdf نمیسازین که بهتر بشه بهره برد؟»_اگه میشد چه خوب میشد.سپاسگذارم

سلام
اگر فرصتی پیدا بشه این کارو انجام میدیم
موفق باشید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δ

هم قافیه ها مختوم به ی به ترتیب حروف الفبا أی خودرأی رأی روشن‌رأی نیک‌رأی هم‌رأی ئی ابتدائی اجرائی ادعائی اروپائی استثنائی استوائی اشتغال‌زائی اعطائی اقتضائی القائی اهدائی اهورائی آریائی آشنائی بازگشائی بازگوئی برپائی بسزائی ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به ه به ترتیب حروف الفبا ئه ارائه اروگوئه پاراگوئه تبرئه تخطئه توطئه خطیئه سیئه اه احمدشاه اردوگاه اسارتگاه استراحتگاه استقلال‌خواه اسفندماه اسلام‌پناه اسلام‌خواه اشتباه اطراقگاه افزون‌خواه افواه اقامتگاه اکراه الکترون‌خواه ادامه مطلب…

هم قافیه ها مختوم به واو به ترتیب حروف الفبا مختوم به ئو زائو شیرکاکائو کاکائو ویدئو او او روانکاو کاو کنجکاو گاو گوستاو ناو واو یوگسلاو یوگوسلاو بو ابو آب‌لمبو آب‌لنبو بامبو ببو بدبو ادامه مطلب…

از هم قافیه های به ترتیب حروف الفبا استفاده کنید

هم قافیه ها مختوم به  الف

به ترتیب حروف الفبا

هم قافیه های مختوم به حرف الف

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ب

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  پ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ت

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ث

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  جیم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  چ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ح

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  خ

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  دال

هم قافیه های مختوم به حرف الف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ذال

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ر

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ز

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ژ

به ترتیب حروف الفبا

 

هم قافیه ها مختوم به سین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  شین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به صاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ضاد

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به طا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ظا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به عین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  غین

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به فا

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  قاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به کاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  گاف

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به لام

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  میم

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به نون

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  واو

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به ه

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

هم قافیه ها مختوم به  ی

به ترتیب حروف الفبا

بر اساس شباهت وزنی

 

.

صفحۀ اینستاگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

.

کانال تلگرام بانک ترانه
Banke_Taraneh@

هم قافیه ها قافیه یاب مختوم به : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی – هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا – هم قافیه ها بر اساس شباهت وزنی – یک صفحۀ جذاب و ارزشمند برای شاعران و ترانه سرایان هم قافیه ها قافیه یاب – آموزش شعر – آموزش شعر – کلمات هم قافیه – کلمات هم قافیه

مختوم به با

بابا

خان بابا

زن بابا

هم قافیه های مختوم به حرف الف

بی محابا

جد و آبا

ناشکیبا

ادبا

اقربا

نجبا

غٌرَبا

باد صبا

قبا

خطبا

عبا

آل عبا

صبا

مرحبا

وبا

رقبا

عقبا

سبز قبا

یک لا قبا

شبه وبا

طوبا

ربا

شوربا

آهنربا

دلربا

کهربا

فریبا

کوبا

دیبا

رومبا

الفبا

شکیبا

زیبا

نازیبا

تیپا

هم قافیه های مختوم به حرف الف

 

 

 

 

مختوم به پا

سنگ پا

بپا

ردِ پا

پاپا

سرتاپا

سراپا

سرپا

قلم پا

کله پا

سرِ پا

پشت پا

کف پا

چمپا

خرپا

تیز پا

چوب پا

چهارپا

برپا

قارة اروپا

دیرپا

ماشین پا

چارپا

بی سر و پا

هزارپا

دست و پا

همپا

بی پر و پا

گریزپا

کودک نوپا

بزرگ پا

شرکت نوپا

پر و پا

نوپا

سخت پا

بی دست و پا

اروپا

بی پا

 

 

 

 

 

مختوم به طا- تا

خطا

آزمون و خطا

جایزالخطا

راه خطا

کار خطا

عطا

ابوعطا

اعطا

===

تتا

کودتا

خود ستا

اوستا

روستا

رئوستا

تک و تا

ایستا

راستا

هم راستا

ناشتا

یکتا

دلتا

بی تا

بیتا

همتا

بی همتا

چند تا

بتا

 

 

مختوم به جا

بجا

جابجا

نابجا

برنده بجا

التجا

برجا

رجا

خوف و رجا

هِجا

همه جا

آنجا

اینجا

پا برجا

درجا

هر جا

یکجا

کجا

بدینجا

همانجا

همین جا

بیجا

 

 

 

مختوم به حا- خا

اِمحا

انحا

===

زلیخا

 

 

مختوم به دا

مبادا

ادا

خوش ادا

مبتدا

فدا

شهدا

ابتدا

صدا

بیصدا

ته صدا

خوش صدا

دامنة صدا

بی سر و صدا

پُر سر و صدا

حرف بیصدا

هم صدا

گدا

ندا

سر و صدا

ضد صدا

گرفتن صدا

جدا جدا

خدا

با خدا

حرف ندا

بودا

جدا

پناه برخدا

خانة خدا

خنگ خدا

بندة خدا

به نام خدا

بی خدا

محض رضای خدا

مرد خدا

ناخدا

خواست خدا

به امان خدا

کدخدا

کاندیدا

هویدا

ناپیدا

زدا

اندوه زدا

چرک زدا

غمزدا

گندزدا

سودا

پس فردا

تا فردا

دردا

اعدا

یلدا

فردا

بلندا

اهدا

پیدا

شیدا

شب یلدا

 

مختوم به را

جهان آرا

آرا

آشکارا

اخذ آرا

بزم آرا

 تشتّت آرا

گوارا

خارا

سنگ خارا

خودآرا

دارا

صحنه آرا

وزرا

مجلس آرا

مدارا

یارا

 

گذرا

خلوتسرا

رییس الوزرا

اسرا

ترانه سرا

سرا

حرمسرا

کاروانسرا

دادسرا

دانشسرا

دولتسرا

سرسرا

غزلسرا

قهقرا

مدیحه سرا

مهمانسرا

نغمه سرا

هنرسرا

فقرا

برونگرا

شعرا

فرا

سُفرا

آرمانگرا

آشوبگرا

عدسی واگرا

پسگرا

چپگرا

درونگرا

راستگرا

طبیعت گرا

واپسگرا

عدسی همگرا

غربگرا

ملی گرا

نمادگرا

نوگرا

ورا

واقع گرا

واگرا

همگَرا

هیچگرا

امرا

پٌر ماجرا

ماورا

دکترا

اپرا

افترا

ماجرا

چرا

بی چون و چرا

تندرا

درجة دکترا

پذیرا

شورا

ضمانت اجرا

زیرا

کتیرا

عاشورا

هورا

ترویرا

افرا

بٌرا

زِبرا

گیرا

میرا

اجرا

اصل استقرا

غیرقابل اجرا

قابل اجرا

کٌبرا

مار کبرا

صحرا

صٌغرا

درخت افرا

صفرا

لازم الاجرا

مجرا

استقرا

زهرا

سنگ صفرا

کیسه صفرا

 

 

 

مختوم به زا- ذا- ضا

نازا

رُزا

درازا

پزا

جزا

حقوق جزا

روز جزا

سزا

ناسزا

عزا

آش عزا

آهنگ عزا

صاحب عزا

لباس عزا

مارش عزا

جانفزا

اِزا

ویزا

بیماری زا

استهزا

اجزا

تشنج زا

میرزا

آتش زا

فرحزا

دودزا

پسرزا

دخترزا

تکزا

چرکزا

افزا

روح افزا

غم افزا

فرح افزا

توفانزا

سرطان زا

انرژی زا

توهمزا

آنفلوآنزا

ابر باران زا

اندوه زا

===

ایذا

غذا

تحلیل غذا

هکذا

اعتصاب غذا

لذا

قضا

دست برقضا

تقاضا

امضا

اقتضا

رضا

نماز قضا

ضا

سفره امام رضا

انقضا

مقتضا

فضا

ارضا

اعضا

علم وظایف اعضا

وظایف اعضا

تصدیق امضا

جعل امضا

نامة بی امضا

 

 

 

 

 

مختوم به ثا- سا- صا

خنثا

===

تن آسا

رعدآسا

معجزه آسا

آسا

بسا

رسا

صدای رسا

غول آسا

طاقت فرسا

وانفسا

رؤسا

برق آسا

پریسا

کلیسا

زنگ کلیسا

نارسا

پارسا

ترسا

توانفرسا

جانفرسا

پیل آسا

===

صا

عصا

اقصا

 

 

 

مختوم به شا

تماشا

حاشا

هم فال و هم تماشا

احشا

امعا و احشا

فحشا

غشا

نِشا

انشا

آجیل مشکل گشا

پاگشا

نماز عشا

راهگشا

کارگشا

گره گشا

مشکل گشا

خوشا

دلگشا

کوشا

افشا

 

 

 

 

مختوم به عا

دعا

اجابت دعا

التماس دعا

مدّعا

پر مدعا

ادعا

تاسوعا

استدعا

 

 

 

 

مختوم به غا

الغا

غوغا

دریغا

آغا

 

 

مختوم به فا

در خفا

عُرفا

شفا

صفا

جفا

جور وجفا

خلفا

وفا

با وفا

بی وفا

قفا

اختفا

در اختفا

اکتفا

خودکفا

ضعفا

شکوفا

استعفا

استیفا

ایفا

ذره آلفا

آلفا

ژرفا

 

مختوم به قا- گا

زن آقا

آقا

جناب آقا

حاج آقا

حضرت آقا

رفقا

مه لقا

بقا

تنازع بقا

قانون بقا

القا

قارة آفریقا

ابقا

خود القا

===

یوگا

مگا

 

مختوم به کا

کاکا

کوکا

شُرکا

بازوکا

سطح اتّکا

نقطة اتکا

آمریکا

کنگرة آمریکا

فرمیکا

ملودیکا

میکا

سندیکا

ودکا

پولکا

بالالایکا

 

 

 

مختوم به لا

بالا

اتاق بالا

بلند بالا

تف سربالا

تُن بالا

جواب سربالا

خوش قد و بالا

دمای بالا

دهِ بالا

سربالا

سلام بلندبالا

قیمت بالا

مقام بالا

موند بالا

نامة بلندبالا

نیمتنة بالا

وزن بالا

حالا

کالا

انبار کالا

ترخیص کالا

توزیع کالا

دفتر کالا

صادر کردن کالا

لالا

والا

آلا

بلا

بی بلا

خندق بلا

گرداب بلا

مبتلا

پخش و پلا

جلا

روغن جلا

فضلا

طلا

سنگ طلا

آب طلا

اونس طلا

بورس طلا

حلقه طلا

خاکه طلا

عیار طلا

عقلا

وکلا

برملا

قزل آلا

لابلا

مستعد ابتلا

ابتلا

اعتلا

امتلا

باقِلا

هیولا

ناقلا

پارابولا

دولا

کولا

جنگل مولا

مولا

استیلا

ژیلا

ویلا

یک لا

کاغذ یک لا

چهارلا

اعلا

جنس اعلا

فرد اعلا

ده لا

شهلا

املا

لولا

نرگس شهلا

واویلا

 

 

مختوم به ما

سینه راما

پانوراما

پیژاما

لاما

ماما

گاما

دما

قدما

هم دما

ساعت شبنما

زعما

حُکما

علما

آبنما

آجرنما

آدم نما

انگشت نما

بادنما

بد نما

بدن نما

خوش نما

سالنما

سگ راهنما

شبنما

طاقنما

طیف نما

عقربة قطب نما

قبله نما

قطب نما

قطبش نما

مرد زن نما

مسافت نما

نخ نما

نشو و نما

نقشة جهان نما

نما

نوسان نما

تمام نما

جهان نما

چراغ راهنما

خواب نما

دروغنما

دفتر راهنما

دورنما

راهنما

روحانی نما

رونما

رهنما

===

اگزما

شِما

سینما

جنب سینما

درایوین سینما

ستارة سینما

هنرپیشة سینما

اشعة گاما

پرتو گاما

قربان شما

محض روی گل

شما

کُما

هما

شما

ایما

سیما

خوش سیما

دیوسیما

هم سیما

اغما

اصل فرما

سرما

پروفرما

خرما

درخت خرما

شیرة خرما

موش خرما

گرما

سوز سرما

فصل سرما

حکمفرما

فرمانفرما

کارفرما

اقیانوس پیما

یغما

آزما

بی مسما

پلاسما

سیگما

سکّان هواپیما

راه پیما

هواپیما

پروانة هواپیما

تنة هواپیما

خدمة هواپیما

کشتی اقیانوس پیما

طرح هواپیما

غریو هواپیما

فرود هواپیما

مهماندار هواپیما

فضاپیما

 

مختوم به نا

رکسانا

توانا

خوانا

خط خوانا

دانا

رسانا

بنا

ماری جوانا

ناخوانا

نارسانا

نیمه رسانا

حنا

فنا

روبنا

زیربنا

سنگ بنا

ثنا

بی اعتنا

شعاع انحنا

اُمَنا

هیئت اُمنا

سنا

اعتنا

شنا

استخر شنا

انحنا

زنا

دردآشنا

مجلس سنا

زود آشنا

ناآشنا

تختة شنا

آشنا

زونا

دیرآشنا

نابینا

بالرینا

غنا

گل مینا

حمام سونا

حرف استثنا

سورنا

در این اثنا

بینا

رومینا

استثنا

مینا

استمنا

رعنا

مبنا

اثنا

بدون استثنا

سُرنا

سُکنا

پهنا

قید استثنا

مستثنا

بُرنا

تنگنا

کم پهنا

معنا

استغنا

دولا پهنا

 

 

 

مختوم به وا

مأوا

مداوا

ناتراوا

کامروا

آوا

تراوا

دوا

روا

فرمانروا

خوش نوا

محتوا

بی محتوا

لوا

نوا

بینوا

اعتدال هوا

ناروا

سوا

همنوا

هوا

آب و هوا

سربهوا

شنوا

ناشنوا

بی هوا

پا درهوا

خوش آب و هوا

باقلوا

باد هوا

باز شدن هوا

گردش هوا

گرگم بهوا

گوشة انزوا

تجدید قوا

تحلیل قوا

استوا

شیوا

انزوا

خط استوا

منطقة استوا

قوا

تفکیک قوا

فتوا

فرماندة کل قوا

سوپِرنوا

اقامة دعوا

جلوگیری از دعوا

طرح دعوا

نَجوا

فحوا

بی پروا

پروا

بورژوا

خرده بورژوا

طرف دعوا

تقوا

بلوا

حلوا

ترحلوا

تراموا

رسوا

پیشوا

دعوا

نخ کاموا

صنف نانوا

نانوا

کاموا

 

 

 

 

 

مختوم به ها

ها

آها

آزادی دریاها

بها

آب بها

اجاره بها

استعلام بها

بی بها

پُر بها

پیش بها

خون بها

شیربها

کم بها

گرانبها

منتها

رها

فقها

 

اشتها

انتها

با اشتها

بی اشتها

پُر اشتها

خوش اشتها

کم اشتها

نقطة انتها

اژدها

چه ها

اجتماع مجموعه ها

توزیع نامه ها

 

خیلی ها

بعضی ها

تازگیها

 

تعدیل مالیاتها

سقوط قیمتها

بعضی وقت ها

بعدها

همة آن سالها

تربت امامها

آنها

تک و تنها

تنها

دست تنها

دنبالة ماشینها

منها

یکّه و تنها

مختوم به یا

یا

آیا

بقایا

بلایا

پایا

سجایا

تکایا

خدایا

زایا

زوایا

سایا

عطایا

قضایا

متساوی الزَوایا

مزایا

وصایا

هدایا

رؤیا

روغن سویا

حیا

بی حیا

لوبیا

پارانویا

جویا

گویا

رویا

سویا

اعماق دریا

پویا

برو بیا

خاتم انبیا

تلفن گویا

عدد گویا

کف دریا

انبیا

اِحیا

شبهای احیا

زولبیا

کیابیا

تریا

احیا

ته دریا

سطح دریا

دریا

آب دریا

کبریا

پیش آمدگی دریا

موج دریا

ریا

قعر دریا

کام دریا

اشریشیا

لب دریا

پرولتاریا

قانقاریا

بی ریا

پرولتاریا

درخت اقاقیا

دیکتاتوری

آسیا

دندان آسیا

کافه تریا

مالاریا

قلیا

پشّه مالاریا

اوصیا

ضیا

سنگ آسیا

قارة آسیا

اغنیا

علم الاشیا

اولیا

علیا

اشقیا

اقاقیا

گونیا

جغرافیا

قارة استرالیا

ماگنولیا

دنیا

تارک دنیا

نیا

نمک قلیا

مانیا

مالیخولیا

کیمیا

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

21 شهریور 1395  , 0 نظر

04 بهمن 1396  , 0 نظر

12 مهر 1395  , 1 نظر

28 دی 1394  , 1 نظر

04 بهمن 1394  , 0 نظر

15 فروردین 1396  , 3 نظر

24 مرداد 1395  , 0 نظر

30 مرداد 1395  , 2 نظر

10 فروردین 1396  , 2 نظر

10 بهمن 1396  , 2 نظر

11 مرداد 1396  , 0 نظر

27 تیر 1396  , 0 نظر

20 تیر 1396  , 0 نظر

19 تیر 1396  , 0 نظر

15 تیر 1396  , 0 نظر

22 مرداد 1396  , 0 نظر

11 مرداد 1396  , 0 نظر

27 تیر 1396  , 0 نظر

سوالات خود را از ما بپرسید!

برای اشتراک در خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

Web Development by Webbit

admin

آگوست 29, 2021
دانستنی ها, مطالب درسی

Leave a comment
511 Views

3 روز ago

16 روز ago

مارس 12, 2022

شاید تا به حال شده باشد که شعری را نوشته باشید و دنبال یک کلمه هم قافیه باشید، اما چیزی پیدا نکردید. ما امروز در این مطلب لیستی از کلمات هم قافیه مختوم به ا را قرار داده ایم تا شما از آنها استفاده کنید.

هم قافیه های مختوم به حرف الف

با سایت جامع هنر و سرگرمی همراه باشید…

با

ابا

آبا

بابا

بارنابا

بی‌محابا

بی‌مهابا

جدو آبا

حیدربابا

خان بابا

ریش‌بابا

زن بابا

محابا

عجبا

نجبا

مرحبا

ادبا

معجم‌الادبا

اقربا

آدم‌ربا

آهن‌ربا

دلربا

ربا

شلم‌شوربا

شوربا

غربا

کهربا

مربا

هواپیماربا

سبا

صبا

اطبا

خطبا

هم قافیه های مختوم به حرف الف

عبا

آل عبا

الفبا

رقبا

سبزقبا

سبزه‌قبا

قبا

یک‌لاقبا

رومبا

وبا

کوبا

طوبا

فریبا

شکیبا

زیبا

دیبا

توشیبا

نازیبا

ناشکیبا

پا

پاپا

سراپا

سرتاپا

بپا

چوب پا

پشت پا

سخت پا

هشت‌پا

بادپا

بندپا

ردپا

برپا

چارپا

چهارپا

خرپا

دیرپا

سرپا

هزارپا

تیزپا

گریزپا

کف پا

بزرگ‌پا

سنگ پا

چمپا

قلم پا

همپا

ماشین پا

اروپا

بی پر و پا

بی سر و پا

بی‌دست‌وپا

پر و پا

دست و پا

دوپا

نوپا

برهنه‌پا

خرده‌پا

کله‌پا

بی پا

تیپا

چلیپا

سایپا

فیپا

تا

مهابهاراتا

بتا

تتا

چندتا

کودتا

جاکارتا

راستا

روستا

ستا

هم راستا

شتا

ناشتا

استفتا

شگفتا

گفتا

فتا

یکتا

دلتا

بی‌ همتا

متا

همتا

آتلانتا

سپنتا

تک و تا

تویوتا

تا‌به‌تا

آزیتا

آناهیتا

آنیتا

بیتا

چیتا

دیتا

گیتا

ثا

رثا

جا

نهاجا

بجا

نابجا

برجا

پابرجا

درجا

رجا

هر جا

سجا

کجا

هرکجا

یکجا

اینجا

آنجا

بدین جا

همان جا

همین‌ جا

تک‌هجا

جا‌به‌جا

هجا

همه‌جا

بی‌جا

حا

امحا

انحا

بطحا

مسیحا

خا

ژاژخا

سخا

زلیخا

دا

ادا

خوش ادا

فرادا

کانادا

مبادا

منادا

بدا

ابتدا

اقتدا

مبتدا

مقتدا

جدا

جداجدا

خدا

با خدا

بنده خدا

به امان خدا

به نام خدا

بی خدا

پناه برخدا

خانه خدا

خواست خدا

دهخدا

کدخدا

محض رضای خدا

مردخدا

ناخدا

پس فردا

تا فردا

دردا

ردا

فردا

آب‌ زدا

اشکال‌ زدا

اندوه زدا

اهورامزدا

بیابان‌ زدا

تشنج‌ زدا

تنش‌ زدا

جنگل زدا

چرک زدا

حساسیت‌ زدا

رسوب‌ زدا

رطوبت‌ زدا

رنگ‌ زدا

زدا

سم‌ زدا

غم زدا

فقرزدا

گندزدا

مزدا

میکروب‌ زدا

اشدا

بدصدا

بیصدا

بی سر و صدا

پُر سر و صدا

حرف بیصدا

تک صدا

تُن صدا

ته صدا

خوش صدا

دامنه صدا

سر و صدا

صدا

ضد صدا

کم‌ صدا

گرفتن صدا

هم صدا

اعدا

فدا

گدا

شب یلدا

یلدا

اوگاندا

بلندا

پاندا

حرف ندا

خداوندا

روآندا

لیندا

ندا

هوندا

هیوندا

بودا

سودا

گودا

یهودا

اهدا

سیدالشهدا

شهدا

آیدا

پیدا

شیدا

فلوریدا

کم‌ پیدا

کاندیدا

ناپیدا

هویدا

ذا

ماذا

اعتصاب غذا

بدغذا

بی‌ غذا

پیش‌ غذا

تحلیل غذا

غذا

کم‌ غذا

هم‌ غذا

هکذا

لذا

علی‌ هذا

مع‌ هذا

ایذا

را

آرا

اخذ آرا

آستارا

آشکارا

آنکارا

بخارا

بزم‌آرا

پروردگارا

تارا

تشتت آرا

جهان‌ آرا

چمن‌ آرا

چهره‌ آرا

خارا

خداوندگارا

خودآرا

دارا

دل‌ آرا

رزم‌ آرا

سارا

سازگارا

سخن‌ آرا

سنگ خارا

شهرآرا

صحنه‌ آرا

صف‌ آرا

صفحه‌ آرا

کارا

کتاب‌ آرا

گل‌ آرا

گوارا

مجلس‌ آرا

مدارا

مملکت‌ آرا

میوه‌ آرا

ناکارا

ناگوارا

نهارا

نیاگارا

یارا

هم قافیه های دیگر به مرور قرار می گیرند…

منبع:

https://elmineh.ir

Tags کلمات هم قافیه کلمات هم قافیه مختوم به ا کلمات هم قافیه مختوم به الف کلمات هم قافیه مختوم به حرف ا کلمات هم قافیه مختوم به حرف الف هم قافیه هم قافیه تنها هم قافیه مختوم به ا هم قافیه مختوم به الف هم قافیه ها مختوم به ا هم قافیه ها مختوم به حرف ا هم قافیه ها مختوم به حرف الف هم قافیه های مختوم به ا هم قافیه های مختوم به االف هم قافیه های مختوم به الف هم قافیه های مختوم به حرف ا هم قافیه های مختوم به حرف الف

در طول 24 ساعت شبانه روز، کارهای زیادی است که می توانیم انجام دهیم. عبادت، …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

2022-1-21 · فیلسوفان این عصر در صدد اثبات این نکته بودند که چیزی به نام «فهم نهایی» و مؤلفه‌ای تحت عنوان «نیت مؤلف» مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشهٔ مفسر نقش می‌بندد.انسان اندیشمنددر اثبات این امر می ‌توان به پژوهشهای رایت و همکارانش اشاره كرد که در آن به مقایسه نرخ بازگشت سهام سازمانهایی که در مدیریت تنوع، سرمایه ‌گذاری کرده‌اند و آنهایی که این امر را انجام نداده ‌اند پرداختند و دریافتند که …

۴۴ مطلب توسط «ram» ثبت شده است – نوشتن پروپوزال و کارهای پایان نامه،نوشتن مقاله تایپ و ترجمه،ی متون عمومی با قیمت توافقی و مشاوره تحصیلی و تدریس زبان.09100560571 وبلاگ شخصی رامین قلی زاده ارشد فلسفه دین،انسان اندیشمنددر اثبات این امر می ‌توان به پژوهشهای رایت و همکارانش اشاره كرد که در آن به مقایسه نرخ بازگشت سهام سازمانهایی که در مدیریت تنوع، سرمایه ‌گذاری کرده‌اند و آنهایی که این امر را انجام نداده ‌اند پرداختند و دریافتند که …

فمینیسم رادیکال [26] این گروه معترض به روسپی‌گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می‌داند.‌به طور مثال بیان می‌شود که «ظلم به زنان اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نوع ظلم می …فيلو جامعه شناسي2022-1-20 · در اثبات محبوبیت این تبلیغ همین بس که دانکن دوناتس بیش از صد نسخهٔ مختلف از آن را ساخت؛ این … نقطه محوری نقد سندل به نفع‌گرایی یا سودگرایی در واقع این است که نفع‌گرایی جامعه را از …

جراحی زیبایی، تاملی بر یک پدیده ی رو به رشد. یکشنبه, 6ام تیر, 1395. منبع این مطلب بیدارزنی. نویسنده مطلب: اوله مارتین موئن؛ استاد فلسفه دانشگاه اوسلو فنلاند/ برگردان: زهیر باقری نوع پرست. Tweet. مطالب …مکتب های ادبی – blogfa مکتب های ادبی. سبک‌های ادبی روندی را در طول تاریخ ادبی بشر طی کرده است این روند امروزه هم کمابیش در داستان‌ها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌نوشت‌ها کارکرد دارد. شما می‌توانید داستانی، نمایشنامه …

2022-1-21 · فیلسوفان این عصر در صدد اثبات این نکته بودند که چیزی به نام «فهم نهایی» و مؤلفه‌ای تحت عنوان «نیت مؤلف» مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشهٔ مفسر نقش می‌بندد.کتاب های عمومی – سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه …کتاب های عمومی – سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه … … –

هم قافیه های مختوم به حرف الف

اگر پاسخ منفی است، پس شما دنبال اثبات چه چیزی هستید. آیات مورد اشاره تماما مربوط به اعمال ارادی است و معلوم نیست چگونه برای اثبات ساحت ناخودآگاه پیامبر ذکر کردید.هم قافیه ها مختوم به حرف ی – Elmineh 2022-1-15 · هم قافیه ها مختوم به حرف ی. 30,000 ریال – خرید. نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد.

ربا چیست؟ چرا مراجع فتوی نمی‌دهند؟ پول بدون پشتوانه یعنی چه؟ آیا سود بانک‌ها ربا است؟ آیا گرفتن وام از بانک حلال است؟ الگوی جایگزین چیست؟ کدامایی چیست؟کتاب های عمومی – سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه …کتاب های عمومی – سایت رسمی انتشارات کتاب کتیبه … … –

سه، در جامعه مدرن، اقتصاد و رشد اقتصادی از نقش برتر برخوردار بودند. چهار، در این جا نظام های فکری و فلسفی عمده عبارت بودند از: عقل گرایی (راسیونالیسم) و فایده گرایی، سودگرایی (یوتالیتاریسم).آدام اسمیت آرشیو – کدآماییمیل Mill نیز می‌گوید:«زحمت به اثبات رساندن، با مخالفان Liberty است. … در این صورت شرکت‌ها و کارخانه‌های کوچک نمی‌توانند ادامه دهند و کارگرهایشان از کار بیکار می‌شوند.

تعاریف مختلف نوآوری و برخی موانع آن یک عامل که شرکت های نوآور را از سایر سازمان ها متمایز می کند آن است که این شرکت ها دارای دیدگاه مشترکی از نوآوری می باشند. نگاهی به تعریف های مختلف نوآوری در شرکت های مختلف بیندازیدشلیک به عشق | وب سایت رسمی محمد نوری زادبرای اثبات این خواسته پیشنهاد آیت الله خمینی را مطرح می کند (بلوریان،۴۰۵-۴۰۶): “به مدت یک سال، فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود شماست به عهده بگیرید و این …

فمینیسم رادیکال [26] این گروه معترض به روسپی‌گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می‌داند.‌به طور مثال بیان می‌شود که «ظلم به زنان اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نوع ظلم می …Wikipedia,。

برای اثبات این خواسته پیشنهاد آیت الله خمینی را مطرح می کند (بلوریان،۴۰۵-۴۰۶): “به مدت یک سال، فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود شماست به عهده بگیرید و این …دادگستر2دادگستر2 نه تو میمانی نه من!!!!! واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به …

2018-5-7 · هم قافیه ها مختوم به : الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی – هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا – هم قافیه ها بر اساس شباهت وزنی – این صفحه برای شاعران و ترانه سرایان به بهترین شکل ممکن طراحی شده – هم قافیه ها …وام‌واژه‌های عربی در زبان فارسی – ویکی‌پدیا …2022-1-10 · این صفحه مطابق سیاست حذف ویکی‌پدیا برای حذف در نظر گرفته شده‌است.لطفاً اندیشه‌های خود را دربارهٔ این موضوع در نظرخواهی مربوط به این صفحه، که در صفحهٔ نظرخواهی‌های برای حذف، قرار دارد، به اشتراک بگذارید.

جامعه شناسي ماكس وبر وبر جامعه شناس آلماني در ميانه ي قرن بيستم همزمان با ماركس به عنوان يك جامعه شناس مطرح شد .او سه نظريه ي عمره را بيان كرده است : 1 – تحول تاريخ بشر (پروتستاني و روحيه ي سرمايه داري ) 2 – انواع كنش انساني …هم قافیه ها مختوم به حرف ی – Elmineh 2022-1-15 · هم قافیه ها مختوم به حرف ی. 30,000 ریال – خرید. نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد.

دادگستر2 نه تو میمانی نه من!!!!! واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به …بدون پسرم هرگز! | وب سایت رسمی محمد نوری زادبدون پسرم هرگز! ارسال شده توسط: محمد نوری زاد در تاریخ دسامبر 31, 2015 در بخش روزنوشت ها 143 نظر. یک: همین که در زندان اوین از آقای نعمتی نوار قلب می گیرند و از اوضاع ناجور قلبش مطمئن می شوند، می …

جراحی زیبایی، تاملی بر یک پدیده ی رو به رشد. یکشنبه, 6ام تیر, 1395. منبع این مطلب بیدارزنی. نویسنده مطلب: اوله مارتین موئن؛ استاد فلسفه دانشگاه اوسلو فنلاند/ برگردان: زهیر باقری نوع پرست. Tweet. مطالب …LEGISLATOR | ๑۩۞۩๑ :: جزوات1- اثبات محدودیت ناپذیری خدا محدودیت: اگر موجودی محدود باشد، وجود او همراه با عدم ونیستی است. موجوداتی که در مکان و زمان محدود هستند دارای ابعاد طول و عرض و ارتفاع و همچنین ابتدا و انتها هستند.

فمینیسم رادیکال [26] این گروه معترض به روسپی‌گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می‌داند.‌به طور مثال بیان می‌شود که «ظلم به زنان اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نوع ظلم می …مجله اقتصادی سال هجدهم آذر و دی 1397 شماره 9 و 10من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود – برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] – برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] .

میل Mill نیز می‌گوید:«زحمت به اثبات رساندن، با مخالفان Liberty است. … در این صورت شرکت‌ها و کارخانه‌های کوچک نمی‌توانند ادامه دهند و کارگرهایشان از کار بیکار می‌شوند.شلیک به عشق | وب سایت رسمی محمد نوری زادبرای اثبات این خواسته پیشنهاد آیت الله خمینی را مطرح می کند (بلوریان،۴۰۵-۴۰۶): “به مدت یک سال، فقط یک سال مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود شماست به عهده بگیرید و این …

2022-1-21 · فیلسوفان این عصر در صدد اثبات این نکته بودند که چیزی به نام «فهم نهایی» و مؤلفه‌ای تحت عنوان «نیت مؤلف» مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشهٔ مفسر نقش می‌بندد.ram :: وبلاگ شخصی رامین قلی زاده ارشد فلسفه دین،۴۴ مطلب توسط «ram» ثبت شده است – نوشتن پروپوزال و کارهای پایان نامه،نوشتن مقاله تایپ و ترجمه،ی متون عمومی با قیمت توافقی و مشاوره تحصیلی و تدریس زبان.09100560571 وبلاگ شخصی رامین قلی زاده ارشد فلسفه دین،

1- اثبات محدودیت ناپذیری خدا محدودیت: اگر موجودی محدود باشد، وجود او همراه با عدم ونیستی است. موجوداتی که در مکان و زمان محدود هستند دارای ابعاد طول و عرض و ارتفاع و همچنین ابتدا و انتها هستند.جامعه شناسي ماكس وبر – blogfa جامعه شناسي ماكس وبر وبر جامعه شناس آلماني در ميانه ي قرن بيستم همزمان با ماركس به عنوان يك جامعه شناس مطرح شد .او سه نظريه ي عمره را بيان كرده است : 1 – تحول تاريخ بشر (پروتستاني و روحيه ي سرمايه داري ) 2 – انواع كنش انساني …

2  · مختوم به ای / آی / ئی یارای هوای همسایه‌ای هم‌دوره‌ای هم‌خانه‌ای پای بی‌نوای بین‌قاره‌ای بین‌رشته‌ای بینایی‌سنجی بی‌قاعدگی‌های بوده‌ای بنمای بگشای برهه‌ایاستخدام آموزش و پرورش در سال 1400(کلیه اخبار …2022-1-20 · خبر 19 آذر 1400 – رئیس مرکز برنامه ریزی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از قول سازمان سنجش مبنی بر آغاز ثبت نام آزمون استخدامی در پایان دی ماه خبر داد.

تعاریف مختلف نوآوری و برخی موانع آن یک عامل که شرکت های نوآور را از سایر سازمان ها متمایز می کند آن است که این شرکت ها دارای دیدگاه مشترکی از نوآوری می باشند. نگاهی به تعریف های مختلف نوآوری در شرکت های مختلف بیندازیدرواداری: روند شکل‌گیری، ژرفش و نهادینه‌شدن آن …2022-1-21 · فیلسوفان این عصر در صدد اثبات این نکته بودند که چیزی به نام «فهم نهایی» و مؤلفه‌ای تحت عنوان «نیت مؤلف» مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشهٔ مفسر نقش می‌بندد.

فمینیسم رادیکال [26] این گروه معترض به روسپی‌گری بوده و آن را موجب تحقیر زنان و افزایش قدرت سیاسی جنس مذکر می‌داند.‌به طور مثال بیان می‌شود که «ظلم به زنان اصولی‌ترین و اساسی‌ترین نوع ظلم می …سوالات متداول پیرامون ربا و بانک‌ها | نهضت …ربا چیست؟ چرا مراجع فتوی نمی‌دهند؟ پول بدون پشتوانه یعنی چه؟ آیا سود بانک‌ها ربا است؟ آیا گرفتن وام از بانک حلال است؟ الگوی جایگزین چیست؟ کدامایی چیست؟

ربا چیست؟ چرا مراجع فتوی نمی‌دهند؟ پول بدون پشتوانه یعنی چه؟ آیا سود بانک‌ها ربا است؟ آیا گرفتن وام از بانک حلال است؟ الگوی جایگزین چیست؟ کدامایی چیست؟مدرنيته و پُست مدرن – پایگاه تخصصی فلسفه و کلام2020-4-16 · – اثبات وحدت و بساطت و ثبات «فاعل اندیشه» 203 علم حضوری و ژیل دلوز – راسل 207 نقد ما 209 – «دکارت» و «اگزیستانسیالیسم» 213 نقد ما 216 – «دکارت» و «تاریخ گرایان افراطی» 219

جراحی زیبایی، تاملی بر یک پدیده ی رو به رشد. یکشنبه, 6ام تیر, 1395. منبع این مطلب بیدارزنی. نویسنده مطلب: اوله مارتین موئن؛ استاد فلسفه دانشگاه اوسلو فنلاند/ برگردان: زهیر باقری نوع پرست. Tweet. مطالب …هم قافیه ها مختوم به حرف ی – Elmineh 2022-1-15 · هم قافیه ها مختوم به حرف ی. 30,000 ریال – خرید. نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد.

تعاریف مختلف نوآوری و برخی موانع آن یک عامل که شرکت های نوآور را از سایر سازمان ها متمایز می کند آن است که این شرکت ها دارای دیدگاه مشترکی از نوآوری می باشند. نگاهی به تعریف های مختلف نوآوری در شرکت های مختلف بیندازیدram :: وبلاگ شخصی رامین قلی زاده ارشد فلسفه دین،۴۴ مطلب توسط «ram» ثبت شده است – نوشتن پروپوزال و کارهای پایان نامه،نوشتن مقاله تایپ و ترجمه،ی متون عمومی با قیمت توافقی و مشاوره تحصیلی و تدریس زبان.09100560571 وبلاگ شخصی رامین قلی زاده ارشد فلسفه دین،

هم قافیه های مختوم به حرف الف

آﻻم ابرام ابهام اتمام وادی‌السلام والامقام والسلام واﻻمقام وام ویتنام هالوگرام هرکدام هشام هم‌کلام همگام همنام هنگام اتهام اجرام اجسام احترام احتشام ماموگرام محرم‌الحرام مدام مرام مسام مستدام مسجدالحرام مشام مشعرالحرام مقام ملودرام مهرام مهنام ناآرام احتلام احجام احرام احشام اسلام امام امیرنظام انتظام انتقام انجام اندام انسجام انضمام انعام انقسام انهدام اوهام اهتمام اهرام ایام ای‌بی‌ام ایتام ایزوگام ایلام ایهام آرام آلام آمستردام بادام بادوام بام بانضمام بداندام بدفرجام بدنام بسطام بنام بوده‌ام بهرام بهنام بی‌ابهام بی‌احترام بی‌انسجام بی‌آرام بیت‌الحرام بی‌دوام بی‌سرانجام تلگرام تمام توأم ثبت‌نام ثقه‌الاسلام جام جذام جزام حاج‌بادام حجهالاسلام حرام حسام حطام حکام حمام خاخام خام خدام خوش‌اندام بی‌فرجام بی‌کلام بی‌لگام بی‌مرام بی‌نام بی‌هنگام پاکنام پرازدحام پردوام پرهام پسته‌شام پشت‌بام پیاده‌نظام پیام پیش‌گام پیغام تام تربت‌جام ترکانده‌ام تشنه‌کام تکبیره‌الاحرام تلخ‌کام خوش‌فرجام خوش‌مرام اصنام اطعام اعتصام اعدام اعزام اعلام اغتنام اقدام اقسام اقلام اقوام رام رخام رسام زردفام زرفام زرین‌فام زکام زمام زودهنگام زیباکلام سام سرانجام سرخ‌فام سرسام سلام سمسام سواره‌نظام سهام سه‌گام سی‌ام سی‌دی‌رام الهام خوش‌نام خون‌آشام خیام دارالایتام دارالسلام دام درازاندام درام درشت‌اندام دشنام دلارام دﻻرام دوام دیاگرام دیرهنگام دینام شهنام شیرین‌کام صدام صدرالاسلام صمصام صیام ضرغام طعام ظهیرالاسلام عالی‌مقام عام عظام علیه‌السلام عوام غلام فتاده‌ام فرجام قائم‌مقام قتل‌عام قدیم‌الایام قوام قیام کام کدام کلام گام گرام گمنام لاغراندام لجام لگام مادام مام نابهنگام ناتمام شام شباهنگام شب‌هنگام شهرام اکرام التزام التیام الزام الکتروکاردیوگرام ارحام ارقام ازدحام استحکام استحمام نافرجام ناکام نام ناهمگام نتردام نظام احکام احلام اختتام ادغام سیه‌فام شادکام استخدام استرحام استشمام استعلام استفهام استلزام نقره‌فام نکونام نمام نمک‌به‌حرام نیام نیک‌فرجام نیکنام نیکوکلام نیمه‌تمام هولوگرام هیچ‌کدام یک‌کلام

جرائم صائم علائم غنائم فائم دائم سوائم قائم

بم زیر و بم زیروبم

اتم اکوسیستم الگوریتم آیتم ختم رستم ریتم ستم سیستم شتم شصتم لگاریتم بیستم تکتم تم حاتم حتم خاتم ماتم هشتم هفتم

متلاطم پرتلاطم تلاطم

هیثم میثم

کمونیسم کوبیسم گالوانیسم لیبراسم لیبرالیسم متبسم متقسم مجسم مدرنیسم مراسم مقسم مکانیسم منقسم منگولیسم موسم میتراییسم میکروارگانیسم ناتورالیسم ابوالقاسم ارگاسم ارگانیسم ماتریالیسم مارکسیسم متابولیسم اسم اگزیستانسیالیسم الکلیسم امپریالیسم روماتیسم رومانتیسم رئالیسم ژورنالیسم سادیسم سانترالیسم سکولاریسم سم سمبلیسم سمبولیسم سوررئالیسم سوسیالیسم سیتوپلاسم صهیونیسم طلسم فاشیسم فرامدرنیسم فرمالیسم فمینیسم اومانیسم ایده‌آلیسم آستیگماتیسم آنارشیسم آندوپلاسم بوداییسم پراگماتیسم پست‌مدرنیسم پلاسم تبسم تجسم ترکیسم تروریسم توریسم جاسم جسم دادائیسم رادیکالیسم راشیتیسم رسم رماتیسم رمانتیسم فئودالیسم قاسم قسم کاپیتالیسم نارسیسم ابالقاسم ناسیونالیسم نهیلیسم نیهیلیسم نئورئالیسم هم‌قسم

متخاصم مخاصم معتصم تخاصم خصم منقصم

اعاجم مهاجم نامنسجم پنجم تهاجم جم حجم عجم کم‌حجم نجم هفت‌انجم انجم پرحجم مترجم متهاجم معجم منجم منسجم

پرچم

بی‌رحم رحم صله‌رحم لحم مراحم مزاحم ترحم دل‌رحم ملتحم

امثالهم اهم بدفهم بی‌مرهم نافراهم نافهم نامبهم فراهم فهم قابل‌فهم کج‌فهم مبهم متوهم متهم مرهم نفهم نمی‌خواهم نوزدهم نهم وهم هجدهم پانزدهم پنجاهم تفاهم تفهم توهم سرهم سوءتفاهم سهم سیزدهم شانزدهم شیرفهم غیرمبهم تیزفهم چهاردهم چیزفهم دراهم درهم دوازدهم دهم دیرفهم روی‌هم زبان‌نفهم ملهم موهم مهم هفدهم هم یازدهم یک‌درهم

اخم پرزخم پیچ‌وخم تخم چشم‌زخم خم دوخم اخم‌وتخم سیاه‌زخم شخم ضخم مرخم افخم بداخم زخم یک‌خم

اقدم آدم صبحدم صدم عدم قدم کژدم بازدم بدقدم مودم نادم نامردم نودم هشتادم هفتادم همان‌دم بنی‌آدم پیش‌قدم تصادم تقدم ثابت‌قدم چندم سپیده‌دم سست‌قدم گندم خادم خدم خودم خوش‌قدم خیرمقدم دم دمادم متقدم مردم مستخدم مقدم منهدم همدم هم‌قدم یکدم یک‌قدم

ذم

ارگانیزم امپریالیزم ﻻزم ماﻻیلزم متلازم مستلزم مکانیزم تلازم جازم جزم حازم حزم عزم لازم لوازم هیپنوتیزم ملازم ملتزم ملزم میکرواورگانیزم همرزم خوارزم رزم زمزم شارلاتانیزم صهیونیزم عازم اولوالعزم بزم تروریزم هیزم

دیرهضم زودهضم ضم

اعاظم اعظم بی‌نظم معظم منتظم منظم ناظم نامنتظم صدراعظم غیرمنظم کاظم نامنظم نظم

هضم هاضم

اپیدرم ارم اسپرم اکرم انیفورم محارم محترم پرجرم پرشرم پشت‌گرم ترم تورم جرم جهرم چرم چهارم محرم مکارم مکرم میکروگرم میلی‌گرم نافرم نامحرم نانوگرم نرم نگذارم بی‌آرم بی‌آزرم بی‌جرم بی‌شرم پرآزرم حرم خداکرم خرم خوش‌فرم خونگرم ورم اونیفورم اهرم آزرم بارم بدفرم دلگرم رفورم رم ژاندارم سرگرم سمیرم سندرم شرم طارم فرم کرم کیلوگرم گرم گرماگرم لاجرم مبرم متورم مجرم ولرم هرم هزارم یونیفرم

دژم

ابریشم بدچشم خدم‌وحشم خشم زاغ‌چشم سریشم سویشم چشم حشم شم قشم محتشم هاشم هم‌چشم یشم ششم بنی‌هاشم پاک‌چشم پرپشم پشم تنگ‌چشم تیزچشم چپ‌چشم یک‌چشم

اعم بدطعم طعم متنعم منعم بی‌طعم تنعم خوش‌طعم زعم نعم

شلغم علیرغم غم بلغم بی‌غم رغم نغم

تک‌رقم رقم قم منتقم

پرتحکم پرتراکم محاکم محکم مستحکم نامتراکم هندی‌کم تحکم تراکم کم کم‌کم متراکم حاکم حکم دست‌کم شکم غررالحکم متلکم یک‌کم یکم

گم سردرگم بیگم دیافراگم

استکهلم اعلم الم متعلم متکلم محتلم مسلم مظالم معالم معلم میکروفیلم ناسالم نوقلم بلم بی‌علم دیلم سالم سلم ظالم ظلم عالم علم دیپلم عوالم تألم تظلم تعلم تکلم تله‌فیلم چهلم حلم غیرمسلم فوق‌دیپلم فیلم قلم کلم گل‌کلم هم‌قلم

هم قافیه های مختوم به حرف الف

ماکسیمم متمم مصمم امم تیمم مینیمم ماکزیمم

ترنم نم نم جنم صنم مغتنم نم جهنم خانم شبنم نم‌نم

احیاءالعلوم استادیوم اورانیوم نامختوم نامرسوم نامعلوم نامفهوم نجوم وازکتوم وصوم پلاستوفوم پنتیوم تاندوم تداوم تیتانیوم سوم سیلیسیوم شوم صوم علوم عموم غیرمرسوم فوم حلقوم خرطوم دارالعلوم دایره‌العلوم دوم راحت‌الحلقوم رادیوم رسوم رفراندوم رقوم روم ریبوزوم زادبوم مختوم مخدوم مداوم مدعی‌العموم مدیوم مذموم مرحوم مرسوم مرقوم مسموم زقوم زوم زیست‌بوم ژرمانیوم سلنیوم سمپوزیوم سموم سندروم قدوم قوم قیوم کاندوم کروم کروموزوم کلثوم کنسرسیوم کوانتوم لزوم لیتیوم ماموم متداوم محروم محکوم مصدوم مضموم مظلوم معدوم معصوم معلوم وکیوم اولتیماتوم آکواریوم آلبوم آلومینیوم آنگستروم باتوم باقرالعلوم بوم بی‌مفهوم پترولیوم پرتداوم مغموم مفهوم مقاوم مقسوم مکتوم ملزوم منظوم موسوم موم موهوم می‌تراوم هجوم هلیوم هماتوم هموم یوم

ابراهیم اسلیم اقالیم مفاهیم تایم عقیم علایم غنایم غیرمستقیم فخیم فریم فهیم قایم قدیم مقیم ملایم منیزیم ناملایم ندیم نسیم نعیم نیم وخیم اقلیم الیم اورشلیم آنزیم بازمی‌گردیم بدخیم تسهیم حلیم حمیم خودتنظیم خوش‌خیم دایم دژخیم دیم دیهیم رباط‌کریم رجیم رحیم رژیم رویم زعیم سدیم تصمیم تعالیم تعظیم تعلیم تعمیم تفهیم تقدیم تقسیم تحریم تحکیم ترحیم ترسیم ترمیم تسلیم تسنیم تقویم تکریم تنظیم تیم جاجیم جرایم جعبه‌تقسیم جیم حجیم ضخیم ضمایم عبدالعظیم عزایم عظیم برمی‌خوریم بهایم بی‌سیم بیم پارانشیم پالادیم پانتومیم پتاسیم پیم کریم کلسیم حریم حکیم سقیم سلنیم سلیم سهیم سیم سین‌جیم شمیم کلیم کیم گریم گلیم لحیم لئیم مدیم مریم مستقیم هافتایم هفت‌اقلیم یتیم

شاهنامه فردوسی | مثنوی معنوی | دیوان حافظ | گلستان سعدی

کافه‌کتاب توسط گروهی از جوانان با هزینه شخصی اداره می‌شود.

لطفا در تامین هزینه‌های سایت، ما را یاری دهید.

شماره کارت:

5022291089655144

اسامی حمایت‌کنندگان

    

کافه کتاب بزرگ‌ترین کتابخانه فارسی و بزرگ‌ترین پایگاه دانلود کتاب‌های نایاب در ایران می‌باشد. در کافه‌کتاب می‌توانید به دانلود رمان، دانلود کتاب‌های PDF، کتاب‌های صوتی و کتاب‌های درسی بپردازید. در این پایگاه همچنین انواع کتاب‌های تاریخ، جغرافیا، اسطوره‌شناسی، فلسفه، ادیان و الهیات، جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، شعر و رمان در کنار آرشیو روزنامه‌های کمیاب قدیمی، موجود می‌باشد.

| Tags | Sitemap | RSS | Atom | PDF |

همه حقوق، برای کافه‌کتاب محفوظ است.

قوانین و مقررات | تماس با ما

Copyright © 2012 ~ 2022  |  Design By: Bahman Ansari

شماره واتساپ و تلگرام

+1 (530) 830 1000

هم قافیه های مختوم به حرف الف
هم قافیه های مختوم به حرف الف
0خرید کرم گلدن کویین
خرید صابون صندل
صابون صندل
خرید ژل شاخکی آلوئه ورا
خرید گین اپ
خرید شامپو تریاک

  • خرید گین اپ 48000 تومان
  • پودر جلبک بلوبری
  • خرید شامپو تریاک دکتر اسکین
    خرید صابون تریاک

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.