دسته‌ها
لغت

ترجمه کلمه خوش ذوق به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “خوش ذوق” عبارت است از tasteful. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “خوش ذوق” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، […]

دسته‌ها
لغت

خوش ذوق به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “خوش ذوق” عبارت است از tasteful. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “خوش ذوق” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، […]

دسته‌ها
لغت

معنی ذوق زده شدن به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ذوق زده” عبارت است از overwhelmed with joy. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ذوق زده” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل […]

دسته‌ها
لغت

ذوق زده به انگليسي

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “ذوق زده” عبارت است از overwhelmed with joy. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “ذوق زده” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل […]

دسته‌ها
لغت

معنی ارزش ذاتی به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است. [email protected] Telegram: @Barsadic دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات […]

دسته‌ها
لغت

کلمه ی زغال به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “زغال” عبارت است از charcoal. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “زغال” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

ترجمه کلمه زغال به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “زغال” عبارت است از charcoal. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “زغال” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

واژه زغال به انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “زغال” عبارت است از charcoal. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “زغال” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

معنی زغال به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “زغال” عبارت است از charcoal. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “زغال” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما […]

دسته‌ها
لغت

زغال اخته به زبان انگلیسی

خواص دارویی و گیاهی Copy Right By 2016 – 1395 ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “زغال اخته” عبارت است از dogberry, wild cornel. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “زغال اخته” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل […]